DARKBAY I COLT I 20/04/2022 I 21% VAT.

Eldorado out of 3/4 sister to Olympic stallion, Hardrock Z